Mediace

Mediace je skvělá metoda k vyřešení sporu v osobním, pracovním ale i obchodním životě. Pro strany v konfliktu je velmi dobrým pomocníkem ke zklidnění situace mezi nimi, k pochopení vzájemných potřeb a k nastavení pravidel – spolupráce do budoucna. Další její výhodou je, že strany rozhodují o budoucnosti zcela samy, bez vyšší moci.

Jak mediace probíhá?

Mediace má několik fází a v každé se děje něco jiného. Mediační setkání trvá maximálně 3 hodiny.

 1. fáze: strany budou informovány o procesu mediace, dojednají společná pravidla pro celý proces jednání
 2. fáze: strany hovoří pouze k mediátorovi – mediátor naslouchá, shromažďuje informace, cílem této fáze je zjistit, jak strany svoji situaci vnímají
 3. fáze: strany naslouchají jedna druhé
 4. fáze: strany hledají možná řešení
 5. fáze: dohoda, pojistky (řešení překážek v naplňování dohody)
 6. fáze: sepsání dohody

Kdo je zapsaný mediátor?

Zapsaný mediátor je mediátor, který složil zkoušky zapsaného mediátora pořádané Ministerstvem spravedlnosti ČR nebo Českou advokátní komorou, a je veden v seznamu zapsaných mediátorů, který vede Ministerstvo spravedlnosti. Seznam mediátorů najdete na této adrese: http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx

Mediátor neradí, nehodnotí a nenavrhuje řešení

Oblasti mediace:

Rodinná mediace a majetkové záležitosti v rodině

 • úprava poměrů k nezletilým dětem v době před, v průběhu či po rozvodu (rozchodu rodičů)
 • vypořádání majetkových práv mezi rodiči
 • spolupráce rodičů v zájmu nezletilých dětí atd.

Majetkoprávní a v oblasti bydlení

 • sousedská nedorozumění
 • rozdělení společného jmění manželů
 • nájemní vztahy mezi pronajímatelem a nájemníkem
 • dědictví
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • náhrada škody
 • vymezení věcného břemene (například u darovací smlouvy) aj.

Pracovní

 • vztahy na pracovišti (mezi kolegy, nadřízenými a podřízenými navzájem)
 • náhrady škody
 • výpověď – dohoda

Spotřebitelská

 • uplatnění reklamace

Jiné

 • neshody mezi občanem a institucí

Mediační dohoda a její závaznost:

Mediační dohoda je písemná dohoda stran konfliktu uzavřená v rámci mediace a upravující mezi nimi práva a povinnosti. Za obsah mediační dohody jsou odpovědné pouze strany konfliktu. Mediátor dbá na to, aby nebyla uzavřena v rozporu se zákonem.

Závaznost mediační dohody: mediační dohoda je pro strany, které ji podepsaly závazná, jako kterákoli jiná dohoda. V případě, že je mediační dohoda podkladem pro jednání a rozhodování soudu – je mediační dohoda zapracována zčásti či zcela do jeho rozhodnutí.